geestelijk verzorger en begeleider.

Professionaliseren in kerk en welzijnswerk

Trainer en Adviseur Alie Ruiter

Duurzame netwerken in de kerk en buurt!

  • Persoonlijke begeleiding voor professionals en vrijwilligers 

Privacyverklaring van Alie Ruiter

Alie Ruiter
Abe Bonnemastrat 76,
2662 EJ Bergschenhoek
KVK 64652610

Introductie                                                                                                          Alie Ruiter is de beheerder van de website www.alieruiter.nl. In dit overzicht wordt aangegeven hoe Alie Ruiter persoonsgegevens verzamelt en op welke wijze deze gegevens worden gebruikt. De verantwoordelijke partij voor de verwerking is Alie Ruiter.

Alie Ruiter zet zich in voor de bescherming van de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website. Persoonsgegevens van cliënten en bezoekers worden uiterst zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Alle personen die namens Alie Ruiter van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

1. Welke gegevens worden verzameld?                                      Algemene gegevens met betrekking tot bezoeken aan de website van Alie Ruiter worden verzameld zonder dat de bezoekers worden geïdentificeerd. Deze gegevens omvatten tevens het IP-adres van de bezoeker. Het IP-adres is een nummer dat automatisch aan de computer wordt toegekend wanneer het internet wordt opgestart. Het IP-adres wordt niet gekoppeld aan de identificeerbare gegevens van de bezoeker, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is verkregen. Persoonsgegevens worden door Alie Ruiter verzameld voor de hieronder genoemde doeleinden. Deze gegevens staan Alie Ruiter ter beschikking doordat u uw gegevens zelf heeft ingevuld op het betreffende formulier van Alie Ruiter, dan wel op andere wijze kenbaar heeft gemaakt. Deze gegevens betreffen veelal uw identiteit en contactgegevens (zoals e-mailadres, NAW-gegevens). 

2. Op welke wijze worden de persoonsgegevens gebruikt?
Alie Ruiter verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  • het uitoefenen van de werkzaamheden vanuit Alie Ruiter, inclusief maar niet beperkt tot  1) om contact met u te kunnen opnemen; 2) om u informatie te sturen; 3) eventuele (herinneringen van) nota’s opsturen 4) het organiseren van bijeenkomsten; • het bijhouden van een cliënten-administratie; • het maken van offerten en innen van facturen; • het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

 

 

3. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?                            Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden gedeeld als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Alie Ruiter zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, zonder uw voorafgaande toestemming. 

4. Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens
Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. 

5. Bewaren van persoonsgegevens
Alie Ruiter bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wet- en regelgeving zijn leidend voor de bewaartermijn van facturen en dergelijke.

6. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?                                 Alie Ruiter neemt ten alle tijde passende technische en organisatorische maatregelen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7. Uw privacy rechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.  Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze ten alle tijde intrekken. U kunt uw verzoeken en/of vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen naar info@AlieRuiter.nl . U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

8.Wijzigingen van het privacybeleid
Alie Ruiter behoudt zich het recht voor om dit privacy statement  te wijzigen. Check daarom regelmatig dit statement om op de hoogte te blijven van de meest recente versie. 

9. Contact                                                                                                    Voor vragen en/of suggesties met betrekking tot dit privacy statement en/of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich richten tot Alie Ruiter, info@alieruiter.nl